สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด
หน้าหลัก
เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ (Vision)
ค่านิยม (Value)
วัฒนธรรมองค์กร
พันธกิจ
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจน้ำมัน
สินค้าสหกรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมสหกรณ์
 
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์
2.00
บาท/ปี
ออมทรัพย์โครงการฯ
2.00
บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
บาท/ปี
อัตราดอกเบี้ย
สมาชิกชั้นที่ 1
9.50
บาท/ปี
สมาชิกชั้นที่ 2
10.00
บาท/ปี
สมาชิกชั้นที่ 3
10.50
บาท/ปี
สมาชิกเข้าใหม่
10.50
บาท/ปี
 
เว็บไซต์หน่วยงานอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภายในจังหวัด
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลข่าวสาร
บริการช่วยเหลือ
ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ผู้ชมทั้งหมด ผู้เข้าชมทั้งหมด 36705 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36705 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36705 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36705 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36705 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กผู้เข้าชมทั้งหมด 36705 ที่เข้าชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  
  ออนไลน์อยู่  
  เริ่มนับ วันที่ 1 กรกฏาคม 2554  



ธุรกิจสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การพิจารณาการมให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ ปี  2556/2557

-------------------------------------------------------------

1.คุณสมบัติสมาชิกที่ขอกู้เงินระยะสั้น

                -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่อายุ  20  ปีบริบูรณ์  (บรรลุนิติภาวะ)  ขึ้นไป

                -  มีสถานที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอรัตนบุรีหรือโนนนารายณ์เท่านั้น

                -  มีประวัติการชำระหนี้ดี  ซื่อสัตย์  ขยันขันแข็ง  ในการประกอบอาชีพ

                (1.1)  วัตถุประสงค์การขอกู้เงิน

                                -  ผลิตข้าวในฤดูกาลหนึ่ง ๆ

                                -  ซื้อปุ๋ยใส่นาข้าว

                                -  ผลิตสุกร  พร้อมอาหารสัตว์

                (1.2)  วงเงินให้กู้สมาชิกเข้าใหม่ให้ไม่เกิน  30,000.-  บาท

                                -  สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด  กำหนดวงเงินให้กู้ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท

                (1.3)  หลักประกัน

                                -  ใช้หลักทรัพย์จำนองค้ำประกันให้ไม่เกิน  80 %  ของหลักทรัพย์

                                -  ใช้บุคคลค้ำประกัน  2  คน  ในจำนวน  2  คนค้ำจะต้องมีหลักทรัพย์จำนองต่อสหกรณ์ ฯ อย่างน้อย  1 คน  ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  120,000.-  บาท

                                -  ลูกหนี้ร่วม  5  คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน  10  คน  สามารถค้ำประกันได้ไม่เกินรายละ  60,000.-  บาท

                                -  ใช้เงินหุ้นค้ำประกันค้ำได้ไม่เกิน  80%  ของเงินหุ้น

                (1.4)  อัตราดอกเบี้ย

                                -  สมาชิกชั้นที่  1  ดอกเบี้ย   9.50  บาท/ปี

                                -  สมาชิกชั้นที่  2  ดอกเบี้ย  10.00  บาท/ปี

                                -  สมาชิกชั้นที่  3  ดอกเบี้ย  10.50  บาท/ปี

                (1.5)  การชำระคืน

                                -  เงินกู้ระยะสั้นกำหนดให้ส่งคืนไม่เกิน  1  ปี  (12 เดือน)  หากมีเหตุสุดวิสัยส่งผิดปกติให้ไม่เกิน  18  เดือน

                (1.6)  เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

                                -  สมุดคู่มือสมาชิก  (เล่มสีเขียว)

                                -  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1  ชุด  (รับรองสำเนา)

                                -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน  1  ชุด  (รับรองสำเนา)

                                 -  หากให้บุคคลค้ำประกัน  สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้กู้และผู้ค้ำอย่างละ  1  ชุด

2.  คุณสมบัติสมาชิกที่ขอกู้เงินระยะปานกลาง

                -  เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด  อายุ  20  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป

                -  มีสถานที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอรัตนบุรีและโนนนารายณ์เท่านั้น

                -  มีประวัติการชำระหนี้ดี  ซื่อสัตย์  ขยันขันแข็ง  ในการประกอบอาชีพ

                (2.1)  วัตถุประสงค์ของการขอกู้เงิน

                                -  กำหนดวงเงินให้กู้ตั้งแต่  200,000.-  บาทขึ้นไป

                                -  ซื้อที่ดิน  ปรับปรุงที่ดิน  สร้างแหล่งน้ำ

                                -  กำหนดส่งชำระ  3 -5  ปี

                (2.2)  วงเงินให้กู้

                                -  ต้องกู้เงินตั้งแต่  200,000.-  บาทขึ้นไป  กำหนดส่ง  3 – 5 ปี

                                -  สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด  ให้เงินกู้ทุกสัญญาร่วมกันไม่เกิน  1,000,000.-  บาท

                (2.3)  หลักประกัน

                                -  ใช้หลักทรัพย์จำนองค้ำประกันให้ไม่เกิน  80% ของหลักทรัพย์

                                -  ใช้บุคคลค้ำประกัน  2  คน  ในจำนวน  2 คน  ค้ำจะต้องมีหลักทรัพย์จำนองต่อสหกรณ์ ฯ  อย่างน้อย  1 คน  ค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  120,000.-  บาท

                                -  ใช้เงินหุ้นค้ำประกันได้ไม่เกิน  80%  ของเงินหุ้น

                (2.4)  อัตราดอกเบี้ย

                                -  สมาชิกชั้นที่  1  ดอกเบี้ย   9.50  บาท/ปี

                                -  สมาชิกชั้นที่  2  ดอกเบี้ย  10.00  บาท/ปี

                                -  สมาชิกชั้นที่  3  ดอกเบี้ย  10.50  บาท/ปี

                                -  หากสมาชิกผิดนัดการชำระหนี้  คิดค่าปรับเพิ่มร้อยละ  3  บาทต่อปี

                (2.5)  การชำระคืน

                                -  เงินกู้ระยะปานกลางส่งชำระไม่เกิน  3 – 5 ปี

                                -  กู้ไม่เกิน  300,000.-  บาท  ส่งชำระคืน  3  ปี

                                -  กู้ไม่เกิน  500,000.-  บาท  ส่งชำระคืน  5  ปี

                                -  โดยเฉลี่ย  100,000.-  บาท  ต่อหนึ่งปี

                (2.6)  เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

                                -  สมุดคู่มือสมาชิก  (เล่มสีเขียว)

                                -  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1  ชุด  (รับรองสำเนา)

                                -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน  1  ชุด  (รับรองสำเนา)

                                -  หากให้บุคคลค้ำประกัน  สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้กู้และผู้ค้ำอย่างละ  1  ชุด

                                -  กรณีหุ้นค้ำประกันต้องมีหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้  โดยให้สมาชิกเซ็นยินยอมใช้หุ้นค้ำประกัน

                                -  หากกู้เงินเกินกว่า  300,000.-  บาท  ต้องมีแผนงานโครงการประกอบการขอกู้เงิน  เพื่อเป็นการอนุมัติเป็นงวด ๆ ตามความคืบหน้าของโครงการอาจจะจ่ายเป็น  1 – 3  งวด

3.  คุณสมบัติสมาชิกที่ขอกู้เงินระยะยาว

                -  เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด  อายุ  20  ปี  บริบูรณ์ขึ้นไป

                -  มีสถานที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอรัตนบุรีและโนนนารายณ์เท่านั้น

                -  มีประวัติการชำระหนี้ดี  ซื่อสัตย์  ขยันขันแข็ง  ในการประกอบอาชีพ

                (3.1)  วงเงินให้กู้

                                -  สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จำกัด  กำหนดวงเงินให้กู้ไม่เกิน  1,000,000.-  บาท

                                -  สมาชิกต้องกู้เงินตั้งแต่  500,000.-  บาทขึ้นไป

                (3.2)  หลักประกัน

                                -  ใช้หลักทรัพย์จำนองค้ำประกันให้ไม่เกิน  80% ของหลักทรัพย์

                                -  กรณีใช้เงินหุ้นค้ำประกันค้ำใช้ไม่เกิน  80 %  ของเงินหุ้น

                (3.3)  วัตถุประสงค์ของการขอกู้เงิน

                                -  ซื้อรถไถนานั่งขับ , รถเกี่ยวข้าว , ยานพาหนะขนส่ง

                                (3.3.1)  เงื่อนไขการให้เงินกู้รถไถนานั่งขับ , รถเกี่ยวข้าว , ยานพาหนะขนส่ง

                                                -  สมาชิกต้องมีหุ้นตั้งแต่  10,000.-  บาทขึ้นไป

                                                -  มีเงินสมทบอย่างน้อย  10%  ของราคา

                                                -  มีแผนงานโครงการราคารถที่จะซื้อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

                                (3.3.2)  เงื่อนไขการขอกู้เงินเพื่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

                                                -  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ อย่างน้อย  3  ปี  (ชั้นที่  1)

                                                -  สมาชิกต้องมีหุ้นอย่างน้อย  20,000.-  บาทขึ้นไป

                                                -  หากที่ดินเป็นโฉนดหรือ  นส.3.ก.  ต้องจำนองต่อสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี 

จำกัด  ก่อน

 -สมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน  60  ปี  หากอายุเกินแต่มีประวัติการชำระหนี้ดี  ทำธุรกิจต่อเนื่องให้พิจารณาเป็นราย ๆ โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

-  การให้เงินกู้แบ่งเป็นงวด ๆ  หรือตามความคืบหน้าของโครงการเงินงวดที่  1  จำนวน  50 %  งวดที่  2  จ่าย  25%  งวดที่  3  (สร้างบ้านเสร็จ)  จ่าย  25%

-  หากโครงการไม่คืบหน้าสามารถระงับเงินกู้ทันที  โดยสหกรณ์ ฯ จะแจ้งหนังสือให้ทราบ

                (3.4)  อัตราดอกเบี้ย

-  สมาชิกชั้นที่  1  ดอกเบี้ย   9.50  บาท/ปี

                                -  สมาชิกชั้นที่  2  ดอกเบี้ย  10.00  บาท/ปี

                                -  สมาชิกชั้นที่  3  ดอกเบี้ย  10.50  บาท/ปี

                                -  หากสมาชิกผิดนัดการชำระหนี้  คิดค่าปรับเพิ่มร้อยละ  3  บาทต่อปี

                (3.5)  การชำระคืน

                                -  เงินกู้ระยะยาวกำหนดให้ส่งคืนไม่เกิน  10  ปี

                                -  หากสมาชิกกู้  1,000,000.-  บาท  ให้เฉลี่ยส่งคืนปีละ  100,000.-  บาท  (เท่ากับ  10  ปี)

                (3.6)  เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

                                -  สมุดคู่มือสมาชิก  (เล่มสีเขียว)

                                -  สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน  1  ชุด  (รับรองสำเนา)

                                -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน  1  ชุด  (รับรองสำเนา)

                                -  หากให้บุคคลค้ำประกัน  สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้กู้และผู้ค้ำอย่างละ  1  ชุด

                                -  กรณีหุ้นค้ำประกันต้องมีหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้  โดยให้สมาชิกเซ็นยินยอมใช้หุ้นค้ำประกัน

4.  เงินกู้พิเศษ. (เงินกู้ฉุกเฉิน)  คุณสมบัติสมาชิกที่ขอกู้เงิน

                -  ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย  1  ปี

                -  ต้องมีหลักทรัพย์จำนองค้ำประกันเท่านั้น

                -  สหกรณ์ ฯ ให้ไม่เกิน  30,000.-  บาทต่อรายต่อครั้ง

                -  หนี้ทุกสัญญารวมกัน  แล้วไม่เกิน  80%  ของหลักประกัน

                -  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  12  บาทต่อปี

                -  หากสมาชิกผิดนัดสัญญาคิดค่าปรับ  3  บาทต่อปี

                -  ค่าธรรมเนียมสัญญาละ  100.-  บาท

                -  ผู้จัดการมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินไม่เกิน  30,000.-  บาท

                -  ผู้ช่วยผู้จัดการมีอำนาจในการอนุมัติวงเงินไม่เกิน  20,000.-  บาท

                -  กำหนดส่งชำระคืนไม่เกิน  3  เดือน  โดยนับถัดจากวันที่กู้ถึงวันที่กำหนดชำระคืนแต่ให้อยู่ในรอบปีบัญชีนั้น ๆ

                -  เอกสารประกอบการขอกู้เงิน  ประกอบด้วยทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ราคาน้ำมัน สกก.รัตนบุรี จำกัด
19 มกราคม 2561
28.14
26.49
28.73
29.00
หนังสือพิมพ์/ทีวีออนไลน์
ธนาคาร
 

Copyright © Ratanaburi Cooperative Ltd,
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด 70 หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ 044-599-021 โทรสาร 044-599-021