อัพเดทข่าว »
  • กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์
กิจกรรมของสหกรณ์
   #อยู่รอด ปลอดหนี้ มีเงินออม มีความสุข
ชีวิตนี้ยังมีหวัง 
พี่น้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด กับ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นัดหมายเปิดกระปุกออมสิน เพื่อรวบรวมเงินฝากหุ้น
ภายใต้ “โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง”