คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51
คณะกรรมการ
นางสิริยากร ศรีทะโร ประธานกรรมการนางสิริยากร ศรีทะโร
ประธานกรรมการ
นายเลียง แสนแก้ว รองประธานกรรมการนายเลียง แสนแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายแดง  โสนาค กรรมการนายแดง โสนาค
กรรมการ