คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 52
คณะกรรมการ
นางสิริยากร ศรีทะโร ประธานกรรมการนางสิริยากร ศรีทะโร
ประธานกรรมการ