คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50
คณะกรรมการ
นายอุบล  อรรคบุตร ประธานกรรมการนายอุบล อรรคบุตร
ประธานกรรมการ
นายเลียง แสนแก้ว รองประธานกรรมการนายเลียง แสนแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายบุญถึง สระแก้ว เหรัญญิกนายบุญถึง สระแก้ว
เหรัญญิก
นายประไพ  ทวีวุฒิ กรรมการนายประไพ ทวีวุฒิ
กรรมการ
นายจำปา จันทร์หง่อม กรรมการนายจำปา จันทร์หง่อม
กรรมการ
นายชิน พวงคำ กรรมการนายชิน พวงคำ
กรรมการ
นายหวัน  บุญเจือ กรรมการนายหวัน บุญเจือ
กรรมการ
นายแดง  โสนาค กรรมการนายแดง โสนาค
กรรมการ