บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด

บุคลากรของสหกรณ์
ผู้จัดการ
นายกฤษณา สร้อยแสง ผู้จัดการนายกฤษณา สร้อยแสง
ผู้จัดการ
แผนกสินเชื่อ
นางจิตติมา  พิกุลทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อนางจิตติมา พิกุลทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวสำรวย  ศิลาขาว เจ้าหน้าที่สินเชื่อนางสาวสำรวย ศิลาขาว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายปักษคม  พิมวัน เจ้าหน้าที่สินเชื่อนายปักษคม พิมวัน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
แผนกการตลาด
นางสาวณัฐกร  เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดนางสาวณัฐกร เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นายเทพบุตร  บุรมย์ เจ้าหน้าที่การตลาดนายเทพบุตร บุรมย์
เจ้าหน้าที่การตลาด
นางสาวเกวลิน สุพพิพัฒน์โมลี เจ้าหน้าที่การตลาดนางสาวเกวลิน สุพพิพัฒน์โมลี
เจ้าหน้าที่การตลาด
แผนกบัญชี
นางสาวปัณฑารัตน์  ระศร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินนางสาวปัณฑารัตน์ ระศร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวสมทิพย์  คำภิรมย์ เจ้าหน้าที่บัญชีนางสาวสมทิพย์ คำภิรมย์
เจ้าหน้าที่บัญชี
แผนกการเงิน
นางสาวนวลนภา  สะอาดยิ่ง เจ้าหน้าที่การเงินนางสาวนวลนภา สะอาดยิ่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวพิมพ์ศณิษา  บุญภูมิ เจ้าหน้าที่การเงินนางสาวพิมพ์ศณิษา บุญภูมิ
เจ้าหน้าที่การเงิน
แผนกธุรการ
ทนงศักดิ์ ทองมุล เจ้าหน้าที่ธุรการทนงศักดิ์ ทองมุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางนิตยา  วงษ์ทอง รองผู้จัดการและรักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการนางนิตยา วงษ์ทอง
รองผู้จัดการและรักษาการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ