ระเบียบสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าตอบแทนตามผลงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด่วยเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการทดลองงาน การทดลองงาน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถยนต์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนกองทุนสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรอง พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2548(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ) ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนากลุ่มอาชีพ พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพให้สมาชิก พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด