ระเบียบสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูอาชีพให้สมาชิก พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วย การับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการขายสินค้าเงินเชื่อ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยการให้กู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบ ว่าด้วยเงินยืมทดลอง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การทดลองงาน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วย เงินหมุนเวียนเพื่อซื้อขายรถจักรยานยนต์ผ่อนส่งแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด