โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง
วันที่ 5 ก.พ. 63 นายพระ เสาร์คำ ก.12 บ้านขาม ตำบลหนองบัวบาน ได้เพิ่มหุ้น 2,000.- บาท