ภาพกิจกรรมการแจกหน้ากากอนามัย
นายกฤษณา สร้อยแสง ผู้จัดการ ได้เดินรณรงค์ กระตุ้นให้สมาชิกและผู้มาติดต่องานที่สหกรณ์ มีสุขภาพอนามัยที่ดี "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"
พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ