ภาพกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา
สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019
อย่างเคร่งครัดและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ตำบลรัตนบุรี ให้ความอนุเคราะห์ส่งทีมงานคุณภาพ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งนี้