ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์


  พ.ศ. 2509 -2512 นายมา ไม่ทราบนามสกุล ชาวบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลไผ่ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อต้องการใช้ระบบสหกรณ์แก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ในด้านการเงิน ส่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีนายอุ่่น โกษาผล เป็นประธานกรรมการคนแรก
  จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 ชื่อสหกรณ์ที่ดินห้วยแก้วสามัคคี ไม่จำกัดสินใช้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์บริการ ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2517 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 150/11262 มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 90 คน มีทุนเรื่อนหุ้นแรกตั้ง 9,000 บาท