วิสัยทัศน์ / ค่านิยมร่วม / พันธกิจ


                                   วิสัยทัศน์  (vision)

                 " มุ่งเป็นผู้นำสหกรณ์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้วยหลักธรรมาภิบาล" 


                                   ค่านิยมร่วม (shared value) 


 

 1. ซื่อสัตย์สุจริต
 2. จิตมุ่งบริการ
 3. งานสัมฤทธิ์ผล
 4. โปร่งใส
 5. ใจรักสามัคคี


 

                        พันธกิจ  (Mission)
 

 1.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้สมาชิกครบวงจร

 2.ส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก

 3.จัดสวัสดิการให้สมาชิกและครอบครัว

 4.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่สมาชิก