ธุรกิจสินเชื่อ

ให้บริการด้านกู้เงิน  เพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพตาม

ฤดูกาล อัตราดอกเบี้ยตามการจัดชั้นของ โดยให้เงินกู้ 3  ประเภท คือ

 1.เงินกู้ระยะสั้น 

 2.เงินกู้ระยะปานกลาง 

 3.เงินกู้ระยะยาว


                      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามลำดับชั้นสมาชิก

   สมาชิกชั้น VIP   ร้อยละ   8.50 บาท/ปี

       สมาชิกชั้นที่ 1     ร้อยละ   9.00 บาท/ปี

       สมาชิกชั้นที่ 2     ร้อยละ   9.50 บาท/ปี

       สมาชิกชั้นที่ 3     ร้อยละ 10.00 บาท/ปี