ธุรกิจเงินรับฝาก

การรับเงินฝาก 

เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก    -ออมทรัพย์                  ร้อยละ  2.00 บาทต่อปี

  -ออมทรัพย์โครงการธุรกิจฯ ร้อยละ 2.00 บาทต่อปี

  -ออมทรัพย์พิเศษ            ร้อยละ 3.00 บาทต่อปี