ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

สหกรณ์ฯมีจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าที่สมาชิกต้องการ

         1.ปุ๋ย

         2.น้ำมันเชื้อเพลิง

         3.พันธุ์ข้าว