สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอ และ ได้รับเลือกเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสงั่ ของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมนั่ คง