ประกาศสอบราคาจัดซื้อโคเพศเมีย ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อสมาชิกสหกรณ์