คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 53
คณะกรรมการ
นายอุบล อรรคบุตร ประธานกรรมการนายอุบล อรรคบุตร
ประธานกรรมการ
นายสนอง ชนะทอง รองประธานกรรมการนายสนอง ชนะทอง
รองประธานกรรมการ
นายเลียง แสนแก้ว เลขานุการนายเลียง แสนแก้ว
เลขานุการ
นายบุญถึง สระแก้ว เหรัญญิกนายบุญถึง สระแก้ว
เหรัญญิก
นายอาษา โกษาผล กรรมการนายอาษา โกษาผล
กรรมการ
นายบุญต่อ สาระบุตร กรรมการนายบุญต่อ สาระบุตร
กรรมการ
นายทองดาว มั่นจิตต์ กรรมการนายทองดาว มั่นจิตต์
กรรมการ
นายบุญยัง ศรีสะเทือน กรรมการนายบุญยัง ศรีสะเทือน
กรรมการ
นายพงศธรณ์ เพียรเสมอ กรรมการนายพงศธรณ์ เพียรเสมอ
กรรมการ
นายศิริ แก้วสุจิต กรรมการนายศิริ แก้วสุจิต
กรรมการ
นายศิลา สมดีจิรวัชร์ กรรมการนายศิลา สมดีจิรวัชร์
กรรมการ
นายสามิต ชุมศรี กรรมการนายสามิต ชุมศรี
กรรมการ
นางสมหมาย ลิ้นทอง กรรมการนางสมหมาย ลิ้นทอง
กรรมการ
นางสาวทิพย์ ศรีงาม กรรมการนางสาวทิพย์ ศรีงาม
กรรมการ